chen_zhe 的博客

chen_zhe 的博客

题解 P2617 【Dynamic Ranking】

posted on 2018-01-06 16:01:55 | under 题解 |

这道题目是一道整体二分的好题

想必做这道题目的人都知道二分答案,而整体二分相当于一次性二分所有答案,很显然可以发现,对于这一道题目而言,时间复杂度是m log 1e9,是可以接受的

对于每一次修改,我们可以考虑:减去原来的值,加上修改成的值,包括读入原先序列ai也可以是如此。

还有一个要点是统计mb的排名。最暴力的方式是开一个计数表去一个个数过来,但是我们可以想一下,比如mb=50,前面有两个数,一个a1=4,一个a2=49,那么这两个数的值是有必要考虑的吗?显然没有必要,因为它们都比50小,因此我们可以把它们都当成两个值是1的标记,接下来统计排名只要计算前缀和就可以了。因此这道题目可以用树状数组或者线段树进行维护。

还有一个小要点,就是对于脏数据的处理。脏数据也就是会对计算结果产生影响的数据。对于本题而言,值大于等于mb的操作在[lb,mb)中是没有影响的,但是在[mb,ub)的操作中,值小于mb的操作会产生影响,但是显然如果减去一个k,那么就可以消除这个影响。

其实这个程序有很有趣的一点。这道题的原题是zoj2112,在大学OJ里面是有多组数据的。这个程序几乎可以不用初始化直接提交过去,原因就是每一组数据整体二分之后,所有参与的数组的值全部都空了。具体可以自己证明一下

代码如下:

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <vector>

using namespace std;

struct op
{
  int type; 
  //type==0 Change i means position; j means ispositive; k means the number after change
  //type==1 Query i means left; r means right; k means kth-number
  int i,j,k;
  int id;
};

int n,m,a[10050],ans[10050],f[50050];

vector <op> q;

int lowbit(int x)
{
  return x&-x;
}

void add(int x,int k)
{
  while (x<=n)
  {
    f[x]+=k;
    x+=lowbit(x);
  }
}

int query(int k)
{
  int ans=0;
  while (k>0)
  {
    ans+=f[k];
    k-=lowbit(k);
  }
  return ans;
}

void solve(int lb,int ub,vector <op> &q)
{
  vector <op> Left;
  vector <op> Right;
  int mb=(lb+ub)>>1;
  //cout << lb << " " << mb << " " << ub << endl;
  if (ub-lb==1)
  { 
    for (int i=0;i<q.size();i++)
    {
      if (q[i].type==1)
        ans[q[i].id]=lb;
    }
    return;
  }
  else if (q.empty())
    return;
  for (int i=0;i<q.size();i++)
  {
    op tmp=q[i];
    if (tmp.type==0)
    {
      if (tmp.k<mb)
      {
        add(tmp.i,tmp.j);//i:pos j:num
        Left.push_back(tmp);
      }
      else
        Right.push_back(tmp);
    }
    else    
    {
      int kth=query(tmp.j)-query(tmp.i-1);
      if (kth>=tmp.k)
        Left.push_back(tmp);
      else
      {
        tmp.k-=kth;
        Right.push_back(tmp);
      }
    }
  }
  for (int x=0;x<Left.size();x++)
    if(Left[x].type==0)
      add(Left[x].i,-Left[x].j);
  solve(lb,mb,Left);
  solve(mb,ub,Right);
}

int main()
{
  scanf("%d%d",&n,&m);
  for (int i=1;i<=n;i++)
  {
    scanf("%d",&a[i]);
    op tmp={0,i,1,a[i]};
    q.push_back(tmp);
  }
  for (int x=0;x<m;x++)
  {
    char cmd;
    int i;
    scanf("%s%d",&cmd,&i);
    if (cmd=='C')
    {
      int t;
      scanf("%d",&t);
      op tmp={0,i,-1,a[i],0};
      q.push_back(tmp);
      a[i]=t;
      tmp={0,i,1,t,0};
      q.push_back(tmp);
    }
    else
    {
      int j,k;
      scanf("%d%d",&j,&k);
      op tmp={1,i,j,k,x};
      q.push_back(tmp);
    }
  }
  for (int i=0;i<m;i++)
    ans[i]=-1;
  solve(0,1e9,q);
  for (int i=0;i<m;i++)
    if (ans[i]!=-1)
      printf("%d\n",ans[i]);
  return 0;
}

然而整体二分还是比树套树慢,但是整体二分的优势就是好写。特别对于我这种弱省蒟蒻而言。