henrytb 的博客

henrytb 的博客

题解 P1198 【[JSOI2008]最大数】

posted on 2018-11-19 18:04:53 | under 题解 |

这道题就是线段树的简单应用啦~

因为一开始数组里一个数都没有,所以不用建树

标记也不用打qwq

注意区间长度为 $0$ 的情况就AC啦qwq

附上代码:

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N=200005;
int n,m;
long long d,t;
long long s[8*N];
void pluss(int l,int r,int x,int a,long long pl){
  if(l==r){
    s[x]+=pl;
    return;
  }
  int midd=(l+r)/2;
  if(a<=midd)pluss(l,midd,x*2,a,pl);
  if(a>midd)pluss(midd+1,r,x*2+1,a,pl);
  s[x]=max(s[x*2],s[x*2+1]);
}
long long ask(int l,int r,int x,int a,int b){
  if((a<=l)&&(b>=r))return s[x];
  long long summ=-2147483647;
  int midd=(l+r)/2;
  if (a<=midd)summ=max(summ,ask(l,midd,x*2,a,b));
  if (b>midd)summ=max(summ,ask(midd+1,r,x*2+1,a,b));
  return summ;
}
int main(){
  //freopen("in.txt","r",stdin);
  scanf("%d %lld\n",&m,&d);
  for(int i=1;i<=m;i++){
    char kkk;
    scanf("%c ",&kkk);
    if(kkk=='A'){
      n++;
      long long x;
      scanf("%lld\n",&x);
      pluss(1,m,1,n,(x+t)%d);
    }
    if(kkk=='Q'){
      int x;
      scanf("%d\n",&x);
      if(x==0){
        printf("0\n");
        continue;
      }
      t=ask(1,m,1,n-x+1,n);
      printf("%lld\n",t);
    }
  }
  return 0;
}