henrytb 的博客

henrytb 的博客

题解 UVA1395 【苗条的生成树 Slim Span】

posted on 2019-04-07 11:42:50 | under 题解 |

刘汝佳大法好!

我henrytb又来宣传刘汝佳紫书大法了QAQ

这道题类似最小生成树,只不过是让最大边权减最小边权最小

采用Kruskal求解最小生成树,只不过我们只是对于每一个边都从它开始Kruskal一遍,来算全所有情况。

每一遍都更新一下答案

code:

#include <bits/stdc++.h>
#define rep(i,a,b) for(int i=a;i<=b;i++)
using namespace std;
struct edge{
  int a,b,w;
}e[100005];
int n,m,a[100005],b[100005],w[100005],fa[100005],ans,maxed;
int find(int x){return x==fa[x]?x:fa[x]=find(fa[x]);}
bool cmp(edge a,edge b){
  return a.w<b.w;
}
bool merg(int x,int y){
  x=find(x),y=find(y);
  if(x==y)return 0;
  else fa[y]=x;
  return 1;
}
void init(){
  ans=2147483647;
  rep(i,1,n)fa[i]=i;
  sort(e+1,e+m+1,cmp);
}
bool kruskal(int ed){
  int now=0;
  rep(i,1,n)fa[i]=i;
  maxed=-1;
  rep(i,ed,m){
    if(merg(e[i].a,e[i].b)){
      maxed=e[i].w;
      if(++now==n-1)return true;
    }
  }
  return false;
}
int main(){
  while(~ scanf("%d%d",&n,&m)&&n){
    rep(i,1,m) scanf("%d%d%d",&e[i].a,&e[i].b,&e[i].w);
    init();
    rep(i,1,m){
      if(kruskal(i)){
        ans=min(ans,maxed-e[i].w);
      }
    }
    printf("%d\n",ans==2147483647?-1:ans);
  }
  return 0;
}