cf 629div.3 d题#2一直挂QWQ,求助dalao

回复帖子

@邵之航 2020-03-27 00:41 回复
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define ll long long
#define PII pair<int,int>
#define fr(i,a,b) for(int i=a;i<=b;i++)
#define fo(i,a,b) for(int i=a;i>=b;i--)
//#pragma GCC optimize(2)
/*inline int read() {
  char ch = getchar(); int x = 0, f = 1;
  while(ch < '0' || ch > '9') {
    if(ch == '-') f = -1;
    ch = getchar();
  } while('0' <= ch && ch <= '9') {
    x = x * 10 + ch - '0';
    ch = getchar();
  } return x * f;
}*/
int t,n,a[200005],b[200005];
int main(){
  scanf("%d",&t);
  while(t--){
    int flag=0,sum=0,ans;
    scanf("%d",&n);
    fr(i,1,n) {
      scanf("%d",&a[i]);
      if(a[i]!=a[1]) flag=1;
    }
    if(flag==0) {
      printf("1\n");
      fr(i,1,n) printf("%d ",1);
      printf("\n");
      continue;
    }
    flag=0;
    fr(i,1,n){
      if(a[i]!=a[i-1]) sum++;
      else flag=1;
    }
    //cout<<sum;
    if(sum%2==0) ans=2;
    else {
      if(flag==1) ans=2;
      else ans=3;
    }
    b[1]=1;
    int f=0;
    if(sum%2==1&&flag==1){
      fr(i,2,n){
        if(a[i]!=a[i-1]) b[i]=3-b[i-1];
        else{
          if(f==0) b[i]=3-b[i-1],f=1;
          else b[i]=b[i-1];
        }
      }
    }
    else {
      fr(i,2,n){
        if(a[i]!=a[i-1]) b[i]=3-b[i-1];
        else b[i]=b[i-1];
      }
    }
    if(sum%2==1&&flag==0)
      b[n]=3;
    printf("%d\n",ans);
    fr(i,1,n) printf("%d ",b[i]);
    cout<<endl;
  }
  return 0;
}
反馈
如果你认为某个帖子有问题,欢迎向洛谷反馈,以帮助更多的同学。请具体说明理由,以增加反馈的可信度。