MCMF+快读+O2 #9 TLE求助

回复帖子

@gdjcwsk 2020-08-01 22:12 回复
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int maxn=10000005,inf=0x3f3f3f3f;
int n,m;
int tot=1,lnk[maxn],cur[maxn],ter[maxn],nxt[maxn],cap[maxn],cost[maxn],dis[maxn],ret;
bool vis[maxn];
inline int read()
{
  int x=0,f=1;
  char ch=getchar();
  while(ch<'0'||ch>'9')
  { 
    if(ch=='-')
    {
      f=-1;
    }
    ch=getchar();
  }
  while(ch>='0'&&ch<='9')
  {
    x=(x<<3)+(x<<1)+ch-'0';
    ch=getchar();
  }
  return x*f;
}
void add(int u, int v, int w, int c)
{
  ter[++tot]=v;
  nxt[tot]=lnk[u];
  lnk[u]=tot;
  cap[tot]=w;
  cost[tot]=c;
}
void addedge(int u,int v,int w,int c)
{
  add(u,v,w,c);
  add(v,u,0,-c);
}
bool spfa(int s,int t)
{
  memset(dis,0x3f,sizeof(dis));
  memcpy(cur,lnk,sizeof(lnk));
  queue<int>q;
  q.push(s);
  dis[s]=0;
  vis[s]=1;
  while(!q.empty())
  {
    int u=q.front();
    q.pop();
    vis[u]=0;
    for(int i=lnk[u];i!=0;i=nxt[i])
    {
      int v=ter[i];
      if(cap[i]!=0&&dis[v]>dis[u]+cost[i])
      {
        dis[v]=dis[u]+cost[i];
        if(vis[v]==0)
        {
          q.push(v);
          vis[v]=1;
        }
      }
    }
  }
  return dis[t]!=inf;
}
int dfs(int u,int t,int flow)
{
  if(u==t)
  {
    return flow;
  }
  vis[u]=1;
  int ans=0;
  for(int &i=cur[u];i!=0&&ans<flow;i=nxt[i])
  {
    int v=ter[i];
    if(vis[v]==0&&cap[i]!=0&&dis[v]==dis[u]+cost[i])
    {
      int x=dfs(v,t,min(cap[i],flow-ans));
      if(x!=0)
      {
        ret+=x*cost[i];
        cap[i]-=x;
        cap[i^1]+=x;
        ans+=x;
      }
    }
  }
  vis[u]=0;
  return ans;
}
int mcmf(int s,int t)
{
  int ans=0;
  while(spfa(s,t)==1)
  {
    int x;
    while((x=dfs(s,t,inf)))
    {
      ans+=x;
    }
  }
  return ans;
}
int main()
{
  int s,t;
  n=read(),m=read(),s=read(),t=read();
  while(m--)
  {
    int u=read(),v=read(),w=read(),c=read();
    addedge(u,v,w,c);
  }
  int ans=mcmf(s,t);
  cout<<ans<<" "<<ret<<endl;
}
@gdjcwsk 2020-08-01 22:21 回复 举报

刚看了一下隔壁dalao的代码,感觉没啥可优化的,大家帮我一下吧

反馈
如果你认为某个帖子有问题,欢迎向洛谷反馈,以帮助更多的同学。请具体说明理由,以增加反馈的可信度。