P1208混合牛奶 求助帖

回复帖子

@洋本羊 2020-10-18 09:22 回复

74分,wa了一点,re了一点qwq(回复请@一下,不常看洛谷)

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
struct node
{
  int a,b;
}a[3005];
bool cmp(node a,node b)
{
  if(a.a!=b.a)
  return a.a<b.a;
  else
  return a.b>b.b; 
}
int n,m,ans;
int main()
{
  cin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=m;i++)
  {
    cin>>a[i].a>>a[i].b;
  }
  sort(a+1,a+1+m,cmp);
  int j=1;
  while(n)
  {
    if(a[j].b!=0)
    {
      a[j].b--;
      ans+=a[j].a;
      n--;
    }
    else
    j++;
  }
  cout<<ans;
  return 0;
}

再次感谢订正!

反馈
如果你认为某个帖子有问题,欢迎向洛谷反馈,以帮助更多的同学。请具体说明理由,以增加反馈的可信度。